万年欢(丙午生日)

作者: 宋代    程大昌
老钝迂疏,尽世间乐事,不忄欠不觑。痴向韦编,根究卦爻来处。浑沌包中天地。谢东家、从头指示。便和那、八八机关,并将匙钥分付。
行年数、六十四。把一年一卦,恰好相拟。妙道生生,既济还存未济。身愿河图比似。每演九后,重从一始。待人间、甲子何其,剩书亥字为戏。

lǎo dùn yū shū ,jìn shì jiān lè shì ,bú shù qiàn bú qù 。chī xiàng wéi biān ,gēn jiū guà yáo lái chù 。hún dùn bāo zhōng tiān dì 。xiè dōng jiā 、cóng tóu zhǐ shì 。biàn hé nà 、bā bā jī guān ,bìng jiāng shí yào fèn fù 。
háng nián shù 、liù shí sì 。bǎ yī nián yī guà ,qià hǎo xiàng nǐ 。miào dào shēng shēng ,jì jì hái cún wèi jì 。shēn yuàn hé tú bǐ sì 。měi yǎn jiǔ hòu ,zhòng cóng yī shǐ 。dài rén jiān 、jiǎ zǐ hé qí ,shèng shū hài zì wéi xì 。
老钝迂疏,尽世间乐事,不忄欠不觑。痴向韦编,根究卦爻来处。浑沌包中天地。谢东家、从头指示。便和那、八八机关,并将匙钥分付。
行年数、六十四。把一年一卦,恰好相拟。妙道生生,既济还存未济。身愿河图比似。每演九后,重从一始。待人间、甲子何其,剩书亥字为戏。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

万年欢(丙午生日)作者: 程大昌

相关推荐

  • 程大昌