诉衷情·鉴止初夏

作者: 宋代    赵师侠
清和时候雨初晴。密树翠阴成。新篁嫩摇碧玉,芳径绿苔深。
雏燕语,乳莺声。暑风轻。帘旌微动,沈篆烟消,午枕余清。

qīng hé shí hòu yǔ chū qíng 。mì shù cuì yīn chéng 。xīn huáng nèn yáo bì yù ,fāng jìng lǜ tái shēn 。
chú yàn yǔ ,rǔ yīng shēng 。shǔ fēng qīng 。lián jīng wēi dòng ,shěn zhuàn yān xiāo ,wǔ zhěn yú qīng 。
清和时候雨初晴。密树翠阴成。新篁嫩摇碧玉,芳径绿苔深。
雏燕语,乳莺声。暑风轻。帘旌微动,沈篆烟消,午枕余清。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

诉衷情·鉴止初夏作者: 赵师侠

相关推荐

  • 赵师侠
  • 诉衷情