近无西耗(一作李敬方诗)

作者: 唐代    李宣远
远戎兵压境,迁客泪横襟。烽堠惊秦塞,囚居困越吟。
自怜牛马走,未识犬羊心。一月无消息,西看日又沉。

yuǎn róng bīng yā jìng ,qiān kè lèi héng jīn 。fēng hòu jīng qín sāi ,qiú jū kùn yuè yín 。 远戎兵压境,迁客泪横襟。烽堠惊秦塞,囚居困越吟。
zì lián niú mǎ zǒu ,wèi shí quǎn yáng xīn 。yī yuè wú xiāo xī ,xī kàn rì yòu chén 。 自怜牛马走,未识犬羊心。一月无消息,西看日又沉。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

近无西耗(一作李敬方诗)作者: 李宣远