好事近·垂丝海棠

作者: 宋代    赵师侠
红杏已香残,唯有海棠堪惜。天气著花如酒,醉娇红无力。
娉娉袅袅倚东风,柔媚忍轻摘。凭仗暮寒要住,赛锦川春色。

hóng xìng yǐ xiāng cán ,wéi yǒu hǎi táng kān xī 。tiān qì zhe huā rú jiǔ ,zuì jiāo hóng wú lì 。
pīng pīng niǎo niǎo yǐ dōng fēng ,róu mèi rěn qīng zhāi 。píng zhàng mù hán yào zhù ,sài jǐn chuān chūn sè 。
红杏已香残,唯有海棠堪惜。天气著花如酒,醉娇红无力。
娉娉袅袅倚东风,柔媚忍轻摘。凭仗暮寒要住,赛锦川春色。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

好事近·垂丝海棠作者: 赵师侠

相关推荐

  • 赵师侠
  • 好事近