醉桃源·单叶荼_

作者: 宋代    赵师侠
纤枝延蔓走青虬。风清体更柔。故饶檀蕊著花稠。疏疏如缀旒。
琼作靥,玉成裘。玫瑰应辈流。惜香愁怕_搔头。宁随□事休。

xiān zhī yán màn zǒu qīng qiú 。fēng qīng tǐ gèng róu 。gù ráo tán ruǐ zhe huā chóu 。shū shū rú zhuì liú 。
qióng zuò yè ,yù chéng qiú 。méi guī yīng bèi liú 。xī xiāng chóu pà _sāo tóu 。níng suí □shì xiū 。
纤枝延蔓走青虬。风清体更柔。故饶檀蕊著花稠。疏疏如缀旒。
琼作靥,玉成裘。玫瑰应辈流。惜香愁怕_搔头。宁随□事休。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

醉桃源·单叶荼_作者: 赵师侠

相关推荐

  • 赵师侠
  • 醉桃源