谒金门·和从善二首

作者: 宋代    赵师侠
花夜雨。渺渺绿波南浦。擘絮晴云山外吐。凝情谁共语。
十二玉梯空伫。闲却琐窗朱户。久客念归归未许。寸心愁万缕。

huā yè yǔ 。miǎo miǎo lǜ bō nán pǔ 。bò xù qíng yún shān wài tǔ 。níng qíng shuí gòng yǔ 。
shí èr yù tī kōng zhù 。xián què suǒ chuāng zhū hù 。jiǔ kè niàn guī guī wèi xǔ 。cùn xīn chóu wàn lǚ 。
花夜雨。渺渺绿波南浦。擘絮晴云山外吐。凝情谁共语。
十二玉梯空伫。闲却琐窗朱户。久客念归归未许。寸心愁万缕。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

谒金门·和从善二首作者: 赵师侠

相关推荐

  • 赵师侠
  • 谒金门